Tore Wretman Symposiet

Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv.

Öppen inbjudan att bidra med förslag till tematiska tracks och sessioner på Tore Wretman Symposiet den 1–2 november 2022.

Den Europeiska Gastronomiska Akademien (GAE) har utsett Stockholm till ”European Capital
of Gastronomy Culture” under 2023, vilket vi inom Måltidsakademien, Gastronomiska
Akademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, och Nordic Association for Food
Studies kommer att uppmärksamma genom olika evenemang och initiativ. Ett sådant är en
större internationell forsknings- och policy-konferens i Stockholm under hösten 2023.

Som ett led i förberedelserna för denna konferens kommer vi att genomföra 2022 års Tore
Wretmansymposium som ett tvådagars lunch-till-lunchsymposium med fokus på att lyfta fram
och positionera den svenska måltidsforskningen och måltidsutvecklingen. Symposiet äger rum
i Hus 2 i det nybyggda Albano-området vid Stockholms universitet den 1–2 november 2022.

Syftet med årets symposium är att lyfta fram och diskutera den forskning som idag pågår på
våra lärosäten, samt att formulera några av de policyfrågor som är av betydelse för
gastronomins framtida utveckling i Sverige och internationellt. Måltidsforskning som
vetenskapligt område är både snabbt växande, multisensoriskt och följaktligen
mångvetenskapligt, och sträcker sig dessutom över många branscher och politikområden. Vi
har därför valt att bygga upp symposiet kring ett antal parallella tematiska forskningsoch/eller policy-tracks, för att täcka av den intressanta och viktiga mångvetenskapliga
forskning och utveckling som idag sker inom området i Sverige. Möjligen är nu tiden mogen
för att på allvar i en öppen dialog med nutrition, hygien, hälsa och — ekonomi bjuda in dofter,
smaker, konst och poesi för att förstå måltidens natur, eller som Classen (1999, p.228)
uttrycker det:

“Perhaps we in the modern West need to be reminded that we are not just
creatures of the eye, we are full-bodied beings with the capacity to learn about the
world through all of our senses”.

Vi inviterar därför alla måltidsintresserade forskare, debattörer, producenter och företagare
att själva föreslå kreativa tema för och innehåll i TW symposiets spår och sessioner. Utifrån
dessa förslag sammanställs sedan symposieprogrammet, som förhoppningsvis speglar
måltidsområdets hela bredd och internationella relevans.

Som framgår av de riktlinjer som bifogas denna öppna inbjudan, är det upp till
förslagsställarna att själva formulera tema för sina tracks, kontakta de medarrangörer och
deltagare man önskar engagera samt sätta samman de olika bidragen och diskussionerna

under sessionerna. De som arrangerar ett track har också möjlighet att välja språk på de olika
sessionerna, och form för bidragen och presentationerna. Riktlinjer för formulering av förslag
till tracks och sessioner finns bifogat denna inbjudan. För att underlätta förslagsarbetet
bifogar vi också några av de förslag till spår som vi redan fått in från våra akademiledamöter
och seniores nobiles.

Vi ser med glädje fram mot att få förslag från er till tracks och sessioner liksom till policytema
och viktiga branschfrågor. Förslagen ska vara Sissela Lundberg på Måltidsakademien
(sissela.lundberg@uu.se ) tillhanda senast:

27/5 2022 kl. 13 00

För ytterligare informationer kontakta gärna Per Olof Berg (pob@sbs.su.se) som samordnar
konferensen, eller någon av de övriga konferensarrangörerna.

Ladda ner hela inbjudan i PDF format samt riktlinjer för förslag på tracks till Tore Wretman-symposiet.